Tenkeskole

Logo Thinking Matters

I henhold til Opplæringsloven §1-2 og læreplanverkets generelle del, "læringsplakaten", skal skolen stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning.  Ludvigsen-utvalget, som har hatt som oppgave å utrede "Elevenes læring i fremtidens skole" har blant annet trukket fram at dette er viktige fokusområder.

Samarbeid

På Seterbråten skole har vi vært opptatt av læringsstrategier og elevenes tenking i flere år. For 7 år siden ble vi med på et Comenius Regio prosjekt, der vi samarbeidet med to andre skoler i Oslo og skoler i Irland.  Vi samarbeidet om å ta i bruk tenkeverktøy for å fremme elevenes grunnleggende tenkeferdigheter og gi dem bedre læringsstrategier. Vi startet med "Thinking maps , et sett av visuelle verktøy utformet som tenkekart basert på 8 grunnleggende kognitive ferdigheter. Kartene beskriver ulike måter å tenke på, og har referanserammer som gir mulighet til å se problemstillinger fra ulike perspektiv.  De brukes hver for seg og i sammenheng. Gjennom samarbeidet med Thinking Matters har vi blitt kjent med flere gode tenkeverktøy, som bidrar til økt refleksjon hos både ansatte og elever.   Vi har erfart hvor effektivt det er å jobbe med tenking, og at det fremmer læring.

 En tenkende skole

Vi har satt oss som mål å bli en "Tenkende skole". For å lykkes må alle ansatte og skolens arenaer involveres. Refleksjon og tenking skal prege skolen, og de ansatte skal være gode modeller gjennom å bruke tenkeverktøy i både planlegging og undervisning.  Vi skal koble tidligere kunnskap på ny læring og bruke kompetansen på nye og ukjente områder.  Foreløpig bruker vi verktøy som Tenkekart, Spørsmålsmatriser, Tenkenøkler og Habits of Mind – "lære- og tenkevaner ". Elevaktivitet er sentralt – "Think – Pair  - Share" – Tenk alene - tenk i par - del tankene med flere. 

Seterbråten skole skal  sammen med en annen Osloskole, bli ressursskole for tenking i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. To av våre lærere en del av et Oslo-team, som skal støtte andre skoler som ønsker å jobbe med tenking i opplæringen.  Dette bidrar til økt fokus internt på skolen, og vi deler gjerne ideer med flere.