Leksehjelp

Elever i klasserom

Leksehjelpen er lagt etter undervisning mandag, tirsdag og torsdag. 

  • 4. trinn: tirsdag og torsdag kl. 13.30–14.30
  • 5. trinn: mandag kl. 13.15-14.15 og torsdag kl. 14.30–15.30
  • 6. trinn: mandag kl. 14.30–15.30 og torsdag kl.13.30–14.30
  • 7. trinn: mandag kl. 14.30–15.30 og tirsdag kl.13.15–14.15

 

Leksehjelp for 4.-7. trinn

Seterbråten skole vil også dette skoleåret tilby leksehjelp.  Vi har valgt å gi dette til elever på 4.til 7.trinn. Utgangspunktet for leksehjelpen er som følger (sitat fra skriv fra UDE):

"Bystyret mener at skolene selv bør fatte beslutninger om hvilke klassetrinn som skal sikres leksehjelp, basert på utfordringene på hver enkelt skole. Utdanningsetatens instruks om at leksehjelp bare skal gis til 5.-7. årstrinn oppheves.

Skolene kan derfor selv vurdere på hvilke årstrinn innenfor 1-10 de åtte timene skal legges. Utdanningsadministrasjonen gjør oppmerksom på at midlene til de lovfestede leksehjelpstimene er lagt inn i elevsatsen på barnetrinnet.  Derfor må vi for våren 2015 anbefale at skolene gjør eventuelle endringer innenfor 1.- 7.trinn. Skolene kan fortsatt velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, jf vårt brev av 22.08.14."

Elever i 1.-4. som går på AKS, vil få leksehjelpstid der.

Hvem får tilbudet?

Dersom alle elever deltar på leksehjelpen, blir det lite tid til hjelp til hver enkelt.  Vi ser at noen elever har større behov og nytte av dette tilbudet enn andre.  I år har vi derfor valgt å ikke gi tilbud til alle elevene.  Det blir mindre leksegrupper på max 15 elever fra hver klasse.  Elevens individuelle behov for oppfølging med leksene, er styrende for hvem som får dette tilbudet. 

Kriterier kan være at det er vanskelig for foresatte å hjelpe sitt barn, enten pga. språkvansker, spesifikke faglige utfordringer eller andre ting skolen kjenner til og samarbeider med foresatte om.  Det kan endre seg i løpet av året hvem som får tilbudet.  Vi vil i tillegg ha åpent mediatek med tilsyn en dag i uken etter skoletid, for elever som mest trenger et sted å sitte og gjøre leksene.  Vi gir beskjed når dette kommer i gang.  

Et kriterium som  gjelder for alle, er at elevene må følge skolens regler i leksehjelpssituasjonen.  Elever som ikke bruker tiden til det de skal, eller forstyrrer andre elever, vil miste tilbudet.