Lesing

Bokstabel

Forskning viser at et godt ordforråd er avgjørende for barns leseforståelse. Det er også blitt vist til at læringsutbyttet øker hvis eleven kan tenke, snakke, skrive og reflektere over det de leser.

Lesekurs/ leseveiledning

Seterbråten tilbyr lesekurs til elever som ikke har forventet leseutvikling. Kursene er forbeholdt elever som ikke har IOP. Erfaring viser at det gir best resultater om undervisningen foregår i korte og intensive økter flest mulig dager i uken i en periode på ca. to til tre måneder. Vi har derfor valgt å ha kurs minst tre dager i uken, og at de varer i ca. seks til åtte uker.

Innholdet på kursene varierer etter elevenes alder og utviklingsnivå. Elevene får egne norsklekser fra leseveilederne i den perioden de er på lesekurs. For at elevene skal få nok lesetrening er det viktig å involvere foreldrene i arbeidet med leseingen. På Seterbråten skole må foreldrene til de elevene som deltar på lesekurs forplikte seg til ekstra oppfølging av leksearbeidet. Erfaring fra andre skoler viser at de skolene som har klart å trekke med foreldrene i dette arbeidet også er de som har klart å hjelpe flest elever.

Målet for lesekurset er at elevene skal tilegne seg en bedre lesekompetanse.

Veiledet lesing

Veiledet lesing er utarbeidet på New Zealand. Undervisningsmetoden har som mål å gi elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring og utvikle elevenes ferdigheter i å bruke lesestrategier selvstendig. Den kan brukes på alle trinn og i alle fag. Veiledet lesing bør foregå minst 2 ganger/uke. Elevene deles inn i grupper på fire til fem elever utfra lesenivå eller leseinteresse.

I veiledet lesing bruker man stasjonsundervisning. På den lærerstyrte stasjonen arbeider lærer og elev sammen om en tekst, ved å samtale/diskutere sammen og stille relevante spørsmål til teksten. På de andre stasjonene arbeider elevene selvstendig, og det er derfor viktig at elevene vet hva de skal gjøre hvis de står fast ved en oppgave. De er også viktig at de øver på å hjelpe hverandre.

Elevene på småskolen er ca. 12-15 minutter på hver stasjon. Elevene på mellomtrinnet bruker 20-25 minutter på hver stasjon.

Hver økt med stasjonsundervisning skal begynne med gjennomgang av mål for arbeidet og det skal avsluttes med evaluering.

Organisering av veiledet lesing

  1. Lesing sammen med læreren
  2. skriftforming
  3. arbeid med oppgaver fra helhetsmetoden eller leseforståelse/ lesestrategier
  4. Data (tekstskriving med touch/ pedagogiske programmer)
  5. Stillelesing/ spill/ praktisk arbeid


Helhetslesingsmetode

(utarbeidet av Jørgen Frost)

Helhetslesingsmetoden bygger på en konstruktivistisk læringssyn. Målet er å utvide elevenes kunnskap om språk. Helhetsmetoden innebærer at eleven jobber med en tekst på flere forskjellige måter.

Arbeidet deles opp i tre deler, helhet - del - helhet:

Helhet: Elevene starter med å lese teksten sammen med læreren, og eventuelt andre elever. Teksten blir gått gjennom felles, ord og begreper blir forklart. Når eleven kan teksten godt går man over til del 2.

Del : Her brytes teksten ned i deler og det jobbes med ordkunnskapen. Dette arbeidet egner seg godt til stasjonsundervisning eller verksteder. Læreren lager mange forskjellige små oppgaver som gjør at elevene må gå inn og jobbe med den språklige bevisstheten.

Helhet: Når dette arbeidet er gjennomført går man over til å lese den samme teksten enda en gang. Tanken er at eleven nå skal klare å lese fortere og mer presist med god forståelse.

LUS – Leseutviklingsskjema

LUS er et kartleggingsverktøy som synliggjør elevenes leseutvikling med spesielt fokus på forståelse. Det ble utviklet av leseforskeren Bo Sundblad på 1980-tallet, og ble innført i Osloskolen i 2003. LUS-resultatene blir registrert fire ganger i skoleåret. Resultatene oppbevares på skolen.

Verktøyet deler leseutviklingen i tre faser

  1. Den utforskende fase (pkt.1-12)
  2. Den ekspanderende fase (pkt. 13-19)
  3. Litterat lesing

 

Leseplanen som klammekart

leseplanen som klammekart