Elevrådet

Elevrådet er et felles demokratisk organ som er valgt av elevene på skolen. Skolens elevråd består av en klasserepresentant og en vara fra hver klasse på 3.–7.årstrinn. Representantene velges for ett skoleår.