Elevrådet

Skolen skal være en viktig demokratisk arena for elever hvor de kan oppleve medbestemmelse. Elevråd skal arbeide for at elever på Seterbråten skole opplever å bli hørt og tatt med på råd og utvikle et godt skolemiljø sammen. Elevrådet er et felles demokratisk organ som er valgt av elevene på skolen. Skolens elevråd består av en klasserepresentant og en vara fra hver klasse på 3.-7.årstrinn. Representantene velges for ett skoleår.