Strategisk plan

Seterbråten skole

Strategisk plan Seterbråten skole 2020
 

Skolens ambisjoner for elevene på Seterbråten skole er at alle elevene skal trives på skolen og ha et trygt og godt læringsmiljø. Skolen skal bidra til at elevene blir kritisk og kreativt tenkende mennesker som mestrer læring og trives med å lære.

 

For å kunne nå dette målet, må vi jobbe systematisk og grundig med de grunnleggende ferdighetene tidlig i skoleløpet slik at alle barn får like muligheter til å klare et fullt skoleløp. Vi voksne på skolen har et stort ansvar for å utvikle vår praksis slik at vi får til å gi elevene våre kompetanse og dybdelæring. Vi må bygge dette arbeidet på forskning om hvilke metoder som gir best effekt på læring, motivasjon og trivsel for elevene.

 

Vi har formulert tre risikoer med tilhørende tiltak i strategisk plan for 2020. Vi ser fremdeles at det er for varierende kunnskaps- og ferdighetsnivå blant elevene i overgangen til mellomtrinnet. Videre ser vi at elevene ikke er aktive nok i egen læringsprosess, og at undervisningen går for fort frem. Den nye læreplanen skal legge til rette for at læringen skal skje i dybden, ikke i overflaten. Den siste risikoen handler om elevenes læringsmiljø. Skolen fortsetter det systematiske arbeidet med å undervise i sosial kompetanse. Nytt for skoleåret 2019/2020 er et forebyggende tiltak, vi timeplanlegger fast time i uka hvor tema er elevenes psykososiale miljø og vi ønsker at elevene skal få god mulighet til å påvirke hvordan de ønsker å ha det på skolen.

 

Det strategiske arbeidet for perioden 2020-2023 vil i hovedsak være en videreføring av satsingene vi allerede er i gang med for i minske disse risikoene. I år trer ny læreplan i kraft. I ny læreplan står det: "Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger".

 

Plangruppa har i samarbeid med ledelsen og med innspill og utprøving fra lærere, laget en undervisningsstandard. Denne skal fungere som en veiledning til hvordan læringsarbeidet skal planlegges og gjennomføres for at elevene skal oppnå kompetanse i faget og at dybdelæring skal skje.

 

Standarden bygger på prinsippene fra overordnet del i ny læreplan og læringsprinsippene i Tenkeskolemetodikken. Den nye læreplanene fremhever elevenes medvirkning på en mye tydeligere måte enn forrige plan. Vi skal legge til rette for at alle elevene deltar i læringsfellesskapet ut fra deres ståsted. Dette krever at vi utvikler måten vi planlegger undervisningen på. Utviklingsarbeid er krevende. Ny læreplan forutsetter at vi skal legge om praksis. For å få til dette må skolen ha et godt profesjonsfellesskap og gode muligheter for at lærere og ledelse får reflektere over praksis og hva som kjennetegner læring og kompetanse. Ledelsen har ansvar for at utviklingsarbeidet oppleves inkluderende og at det fører til økt læring hos elevene.

 

Fra og med januar 2020 har skolen 1:1 dekning iPad. Vi har bevisst valgt at vi ikke skal kalle oss en iPad-skole. Vi er en skole som bruker iPad som et viktig læringsverktøy, vi har bøker i tillegg og vi skriver fremdeles for hånd hver dag. Vi ser at iPad gir oss gode muligheter for å tilpasse læringen mye bedre til den enkelte. Med digitalt læringsverktøy, ser vi også at elevene produserer mer og raskere og lærere kan gi hyppigere tilbakemeldinger. iPad åpner også for bedre og mer kreativ samarbeidslæring. Alle elevene får iPad med seg hjem hver dag og vi ønsker at iPad skal legge til rette for et enda bedre skole-hjem-samarbeid fordi det blir enklere og mer oversiktelig å følge opp barnas skolearbeid.