Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldre, to ansatte og tre representanter fra politiske partier i bydelen. Rektor er sekretær for driftsstyret. Driftsstyret oppnevnes av Byrådet etter innstilling fra foreldrene gjennom FAU, de politiske partiene i bydelen, og de ansatte ved skolen. Representantene oppnevnes for to år om gangen.

Representasjon i skolens driftsstyre gir foreldrene anledning til å legge føringer for skolens strategiske plan, og prioritere innen gitte rammer i regelverk og budsjett.

Byrådet og bystyret er opptatt av foreldrenes og elevenes medvirkning i Osloskolen. Driftsstyret skal ivareta skolens interesser internt og eksternt og er skolens øverste organ med ansvar for økonomi/budsjett og at skolen drives etter vedtatte politiske retningslinjer, lover, planer. Driftsstyre er videre høringsinstans i saker fra høyere skolemyndigheter og ved ansettelse av skolens leder/rektor.

 

Medlemmer i driftsstyret Seterbråten skole

Vegard Bjerkvik

Foresattrepresentant/

driftsstyreleder

Kim Hege Ilmo Foresattrepresentant
Anne-Gry Rønning-Aaby Politisk representant AP
Liv-Inger Wennberg Politisk representant H
Lars Thomte Politisk representant MDG
Tor Fredriksen Ansattrepresentant
Caroline Sundtjønn Ansattrepresentant
Drawing of a city