Bukkene Bruse

Gutt og jente

Gruppen har plass til åtte elever fra 6–12 år med spesielle behov. Hvert av barna har sin individuelle opplæringsplan, som ligger til grunn for undervisningen.

I gruppen arbeider det to pedagoger og fire assistenter. ”Bukkene Bruse” disponerer flere ulike rom på skolen. Det gir gode muligheter for individuell tilrettelegging.  Alle elevene har både læringsaktiviteter sammen som gruppe, og individuelle opplegg ut fra sine behov med en voksen.

Elevene i spesialgruppen integreres på forskjellige vis i de andre klassene, både individuelt og gruppevis, både i friminutt og i undervisning.  Elevene deltar på fellessamling med hele skolen hver fredag, og har også ansvar for egne fellessamlinger. Foreldrene er velkommen de gangene gruppen leder fellessamlingen.

Vi har flotte utemuligheter rundt skolen vår og vi bruker ofte skogen som læringsarena, gjerne sammen med et annet klassetrinn.

Skoledagen varer fra 08.30–13.15 hver dag, og etter det går mange av barna på Aktivitetsskolen.