Skolehelsetjenesten

 Skolehelsetjenesten bydel Søndre Nordstrand

Caroline Nordby Gallefoss

Helsesykepleier Seterbråten skole

Tlf: + 47 94851087

Epost: caroline.nordby.gallefoss@bsn.oslo.kommune.no

Trefftid:

mandag - onsdag kl. 08.30 - 15.00

torsdag 08.30 - 12.00

fredag 08.30 - 14.30

Helsesykepleier er tilstede alle dager i uka, og både elever og foresatte kan ta kotakt på telefon, epost eller ved å stikke innom kontorene i bygg 3.

 

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder. Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Vi tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Eksempler på dette er mobbing, tristhet, uro/engstelse, mistrivsel, tap, sorg, fysiske plager, spørsmål og vansker omkring pubertet og fysisk utvikling. Elever og foresatte kan komme ”rett på dør” til helsesykepleiers kontor på skolen eller ta kontakt via telefon eller mail. Ved behov kan vi skrive henvisning til øyelege, ØNH-lege og barnefysioterapeut.  Vi har også helseveiledning i grupper og klasser og tilbyr vaksinering i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet.

Barn som av ulike grunner mangler vaksiner i programmet vil få individuelt tilbud.

Skolehelsetjenesten har forøvrig et fast program utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer- og veiledere.

 

Faste kontaktpunkter

 

1. trinn:

- Besøk og presentasjon av helsesykepleier i klassene. Deltagelse på foreldremøte.

- Alle elever på 1.trinn med foresatte vil i løpet av skoleåret bli innkalt til skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt, og evt. somatisk undersøkelse hos legen. Det blir tatt hørselstest og synstest ved behov.

2. trinn:

- Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV). Se vaksinefilm.

- Undervisning i klassene.

3. trinn:

- Måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst og trivsel, vi tilbyr derfor vekstmåling etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Høyde- og vektmåling gjøres enkeltvis på helsesykepleiers  kontor.

- Det gjennomføres undervisning i grupper/ klasser med fokus på kropp og selvbilde.

4. trinn:

- Vi gjennomfører klasseundervisning.

- Det gjennomføres undervisning klassevis i samarbeid med Oslo Krisesenter. Målet er å gi barna kunnskap om vold og overgrep, samt gi de en forståelse av hvordan hjelpeapparatet fungerer.

5. trinn:

- undervisning i klassene.

6. trinn:

- Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR). Se  vaksinefilm.

- Helseopplysning med elevene i grupper om seksuell helse og kroppens utvikling.

7. trinn:

- Tilbud om vaksine til både gutter og jenter mot det kreftfremkallende Humant Papilloma viruset (HPV). Det gis to doser med minst 6 måneders mellomrom. Se vaksinefilm.

- Det gjennomføres undervisning i klassene med fokus på psykisk helse og overgang til ungdomskolen.

 

Samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere

Skolehelsetjenesten ønsker et godt samarbeid med elever, foresatte, samarbeidspartnere og  skolen, til det beste for elevene. Vi er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har jevnlige møter med sosiallærer/rådgiver og deltar på enkelte foreldremøter. Helsesykepleier har taushetsplikt, og det betyr at foresatte må gi samtykke før skolehelsetjenesten kan dele helseinformasjon med skolen og ved henvisning til og samarbeid med andre tjenester og samarbeidspartnere.

  • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)
  • Logoped
  • Familiesenteret Bydel Søndre Nordstrand
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)
  • Barnevernet
  • Fysioterapeut og ernæringsfysiolog
  • Psykolog
  • Fastlegen

 

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Journalen ble opprettet da eleven ble født eller flyttet til landet, og den vil følge eleven ut ungdomsskolen. Dersom barnet flytter sørg for at skolehelsetjenesten på skolen eleven flytter til får overført elevens journal.

Foresatte må selv bringe barnet til fastlege eller legevakt ved akutt sykdom eller skade.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell, kapittel 5).

 

Aktuelle nettsider:

 

Helsenorge: Offentlig helsenettside hvor man kan skrive ut vaksinekort, bytte fastlege, bestille europeisk helsetrygdkort, lese om helserettigheter mm

Norsk helseinformatikk: Helsenettside kvalitetssikret av leger, om fysisk og psykisk sykdom, barnesykdommer, søvn, kosthold, trening, skader og førstehjelp mm.

Oslo Syd lokalmedisinske senter tilbyr reisevaksinasjon, se nettside for mer informasjon om pris og timeavtale.

 

Noen aktuelle nettsider for barn:

 

Caroline Nordby Gallefoss

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten, Seterbråten skole

Tlf: 94851087

 

Bydel Søndre Nordstrand

Avdeling oppvekst og nærmiljø

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

 

Kontaktinfo Helsesykepleier

Kontaktinfo Helsesykepleier:

Caroline Nordby Gallefoss

Tlf: + 47 94851087

E-post: caroline.nordby.gallefoss@bsn.oslo.kommune.no

 

Helsesøster er tilstede på skolen

Caroline tilstede:

mandag - onsdag kl. 08.30 - 15.00

torsdag kl. 08.30 - 12.00

fredag kl. 08.30 - 14.30