Skolehelsetjenesten

Helsesøster og skolelege er en del av kommunens lovbestemte helsetjenesten som alle barn og unge har rett til. Dette er et gratis tilbud til alle barn i skolealderog omfatter fysisk, psykisk, og sosial helse. 

Tilbudet innebærer helseundersøkelser og veiledning og støtte til foreldre og elever. Vi er opptatt av at barnets og familiens helse og trivsel, og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter behov.

Skolehelsetjenesten gir:

 • helseopplysning, undervisning, råd- og veiledning både individuelt og i grupper
 • vaksinasjon
 • samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser
 • miljørettet tiltak - med fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • åpen dør dvs. være tilgjenglig for elevene
 • henvisning og samarbeid med andre instanser som f.eks. BUP (barne- og ungdomspsykiatri), PPT (pedagogisk- psykologisk tjenesten), logoped, fysioterapaut, Familiesentret, Psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten, NAV og sykehus.

Elever, lærere og foreldre er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål og behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster. Helsesøster har tett samarbeid med skolen, og er en del av skolens tverrfaglig team, og har faste møter med sosiallærer. Skolehelsetjeneste har egne kontorer i bygg 3 på skolen.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføring foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av eleven. I småbarnsalderen og så lenge det er naturlig, er det foresatte som ivaretar de rettigheter som barnet har som bruker av helsestasjon, og skolehelsetjenesten.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetplikt (jf. Lov om helsepersonell). 

Skolehelsetjenestens faste program:

 • 1. klasse
  • Besøk i klassene, deltakelse på foreldremøter.
  • Alle elever med foresatte vil bli innkalt til skolestartundersøkelse. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, samt måling av høyde og vekt. Det blir tatt hørselstest, mens synstest tas ved behov.
 • 2. klasse
  • Vaksine (DTP/IPV) mot difteri/stivkrampe/kikkhoste og polio i grupper.
 • 3. klasse
  • Måling av høyde og vekt og samtale enkeltvis eller i grupper.
 • 4. klasse
  • Klasseundervisning om psykisk helse ved bruk av metoden Psykologisk Førstehjelp.
 • 5. klasse
  • Samtale om kvinnelig kjønnslemlestelse med berørte grupper.
 • 6. klasse
  • Vaksine mot meslinger, kusma, rødehunder, MMR. Samtale med elevene i grupper om pubertet, personlig hygiene, trivsel, skolemiljø og kost.
 • 7. trinn
  • Vaksine mot livmorshalskreft HVP til jenter.
  • Utenom det faste programmet kan elever få oppfølging på bakgrunn av opplysninger, observasjoner, ønsker og behov.