Uteskole på Seterbråten skole

1.–2. trinn har fast uteskoledag én dag per uke gjennom hele året. 3.–7. trinn har uteskole knyttet til ulike temaer i løpet av skoleåret. Uteskolen på Seterbråten skole er en læringsarena på linje med klasserommet , der vi kan bruke andre arbeidsmåter enn vi kan i klasserommet.

De viktigste grunnene til at vi har uteskole på Seterbråten skole:

 • "Skolen skal gjennom ulike arenaer gi alle elever mulighet til å utvikle seg og til å lære" (ny læreplan, LK20)
 • Uteskole og friluftsliv er viktig for barnas egen del, og ikke bare i et ledd i undervisningen
 • Å utfolde seg i naturlige omgivelser gir fysisk aktivitet som også har positiv betydning for motoriske ferdigheter.
 • Uteskole er et ypperlig sted å praktisere sosial læring og drive samarbeid gjennom lek og oppgaver av ulike slag.
 • Uteskolen er med på å utvikle og utvide barnas språk. De konkretiserer ord og begreper og knytter opplevelser de har i uteskolen mot det de gjør i klasserommet
 • Vi bruker av lokalsamfunnet i opplæringen.
 • Vi tar vare på leken på småskoletrinnet - I den nye læreplanen er lek et tydelig element i opplæringen, både som egenaktivitet, - lek for lekens skyld, og som ledd i opplæringen.  I tillegg til lek er praktisk arbeid, utforsking, opplevelse og undring viktige elementer i læreplanen.
 • Uteskoln egner seg godt som læringsarena i ulike fag og innenfor de 3 tverrfaglige temaene.
 • Vi lærer om naturen gjennom praktiske observasjoner. Vi har faste områder i nærmiljøet som vi går til gjennom hele året, og ser hvordan naturen skifter.
 • Uteskole gir naturopplevelser og lærer barna å ta vare på naturen
 • Naturen, i dette tilfellet uteskolen, byr på gode og svært varierte muligheter for utvikling av sansene.
 • Elevene lærer seg å bruke sag, øks og kniv. Dette er verdifull kunnskap.
 • Vi opplever få konflikter i uteskolen fordi elevene lærer å samarbeide og leke sammen.
 • Mange elever som ofte sliter ellers på skolen mestrer uteskolen veldig bra. De får økt selvtillit og får mye positive tilbakemeldinger fra andre.
 • Vi opplever at uteskole motvirker skoletrøtthet!

Hva er uteskole?

Arne N. Jordes er førsteamanuensis ve Hedmark Høyskole og har i en årrekke forsket på, skrevet bøker og artikler om uteskole. Vi benytter oss av hans definisjon på uteskole:

”Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor deler av skolehverdagen flyttes ut i nærmiljø og lokalsamfunn. Uteskole innebærer dermed regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet. å knytte undervisningen tettere til elevenes egne erfaringsbakgrunn fra hjem, nærmiljø og lokalsamfunn.”

 

Hvorfor satser vi på uteskole?

Gjennom uteskole har vi mulighet til å skape en mer helhetlig og virkelignær undervisning. Dette gir elevene muligheter til å nærme seg kunnskapene på flere måter og til å bruke flere sider av seg selv. Dette legger grunnlaget for en mer variert opplæring. Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold
Vi er en flerkulturell skole, og uteskolen gir også elevene førstehåndsopplevelser og erfaring med det norske språket og  kulturen. Den gir også elevene våre en mulighet til å være fysisk aktive på en naturlig måte.

Læringsprinsippet ”Learning by doing” blir godt ivaretatt mellom uteopplevelser og faglig bearbeiding.  Gjennom uteskole har vi mulighet til å realisere mange av intensjonene i den nye læreplanen, LK20, både på fagnivå og i de 3 tverrfaglige temaene.  

Nytt i læreplanen LK20 er fokuset på bærekraftig utvikling, som også er tema for ett av tre tverrfaglige temaer; planen sier: "Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet".

Uteskole handler om arbeidsmåter som feltarbeid i naturfag og ekskursjoner , men den handler også om  å bruke uteskolen i arbeid med ulike temaene og andre fag som elevene jobber med inne. Den gir muligheter til å gi elevene ulike måter å tilnærme seg og tilegne seg fagstoffet på.

Hvordan driver vi uteskole?

Uteskole ved Seterbråten består av to deler: Uteskole og friluftsliv.

Uteskole – innebærer en læreprosess med følgende elementer:

 • Forarbeid: Foregår i klasserommet.Vi snakker om hva vi skal gjøre og vi forbereder dagens tema. Dette temaet er som oftest knyttet til temaet trinnet holder på med i de ulike fag.  Gjennom arbeid med teoristoff, og begreper, samt planlegging, forbereder elever og lærere uteaktivitetene.
 • Uteaktiviteter: I uteaktivitetene arbeider elevene med temaet og fagstoffet, både praktisk og teoretisk. Arbeidsmetodene varierer fra natursti og orientering med ulike oppgaver eller faktaspørsmål, hinderløyper, ulike leker, opplæring i praksis (f. eks kart og kompass, ski/skøyter, hvordan lage bål) og ”forsking” og undring/opplevelser i elevgrupper, med voksne eller alene. De utforsker omgivelsene, observerer, er fysisk aktive, kommuniserer med hverandre og samarbeider. Elevene, som kommer fra ulike kulturer, får mange fellesopplevelser og uteskolen kan gi mange og nye erfaringer
 • Etterarbeidet foregår inne på slutten av dagen hvor vi bearbeider stoffet gjennom samtale, repetisjon av ord og begreper og bruk av uteskolebok, temabok eller forskerbok, avhengig av trinn,  og faginnhold i dagen. Uteaktivitetene følges opp i ulike fag, på skolen og i lekser. Ved spesifikt å bruke ”forskerbok” i naturfag lærer de seg til å tilnærme seg faget med et mer nøyaktig ”forskerspråk" -  lære å skrive om naturfaglige emner på en mer faglig måte. 


Friluftsliv

Den andre viktige delen i uteskoledagen er ”friluftsliv”. Her er praktisk arbeid (bruk av kniv, øks, sag) og tilrettelegging, (tenne bål, lage mat), ”sosialt samvær”, kos rundt bålet, måltid og lek viktige elementer. Alle utedagene har andel av ”skole” og ” friluftsliv” i seg, men men ”fagdelen” øker med alderen. I tillegg ønsker vi at sosial læring og samarbeid skal være innvevd i hele uteskoledagen.

Vi kan også si det slik at uteskolen er bygd på 4 søyler:

 • SPRÅK: Vi jobber med og forsøker å utvide elevenes repertoar av ord og begreper.
 • FAG: Vi jobber med skolens ulike temaer og fag og bruker de ulike arbeidsformene som er spesielle for uteskolen. 
 • KULTURBIDRAG: Vi ønsker at alle skal få erfaring med norsk friluftsliv, aktiviteter som ski, skøyter og ferdsel i naturen som er viktig i norsk kultur
 • FYSISK AKTIVITET: Gjennom aktiviteter i naturen, lek og fysiske aktiviteter som ski, skøyter og tur, ønsker vi å bidra til at elevene blir mer fysisk aktive og blir glade i å bruke kroppen. Forskning viser også at mestring av kroppen fører til at man får større selvtillit og lærer mer.

I tilegg til disse fire søylene ønsker vi ved uteskolen å skape en felles arena for våre elever. I uteskolen kan man knytte vennskap med andre elever, det skaper gode arenaer for annen type kontakt mellom  voksne og barn og gi de et ypperlig sted å utvikle samarbeid , samhold og sosial kompetanse.

 

Poteter i skolegården

Når våren kommer, setter både skole og AKS i gang med å så frø til å plante i skolegården. Vi har fått hjelp og støtte av Oslo kommune til å å grave opp store kasser og fylle på plantejord. 2. klasse setter poteter hver vår, og om høsten tar de opp opp mot 10 kg poteter. Dette er i regi av uteskolen. De lager potetkaker som stekes på takke over bål i skogen.